DOTACJE

Firma Aplex sp. z o.o. ZPChR jako Członek Bydgoskiego Klastra Przemysłowego uczestniczy
w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5. Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynaradawiania przedsiębiorstw.

W ramach projektu realizowane będą działania mające na celu internacjonalizację Członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. Umiędzynarodowienie odbywać się będzie poprzez udział
w targach o charakterze międzynarodowym zarówno w charakterze wystawców jak i zwiedzających. Międzynarodowe imprezy targowe, w których zaplanowano udział, to najważniejsze imprezy branżowe odbywające się w Polsce oraz całej Europie. W ramach projektu zostaną przygotowane i wydrukowane będą materiały promocyjne w kilku wersjach językowych, które są niezbędne do prowadzenia działań związanych z internacjonalizacją i rozszerzaniem obecności na rynkach międzynarodowych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2016-31.12.2019.

Wartość projektu: 6 205 686,25 zł, w tym dofinansowanie z UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) wynosi 4 385 954,39 zł.

 

Logo SA_57015


Tytuł projektu : Dotacja na kapitał obrotowy dla Aplex Sp. z o.o. ZPCHr

Program operacyjny : POIR: 00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa: POIR: 03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: POIR:03.04.00. Dotacje na kapitał obrotowy

Nr umowy: POIR.03.04.00-04-0046/20-00

Opis Projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID -19.

Pomoc finansowa udzielona na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Okres realizacji projektu: od 01.07.2020 – 30.09.2020

Wartość projektu: 232 329,75 PLN

Wartość dofinansowania: 232 329,75 PLN (100%)

 

DOTACJE UNIJNE


Realizujemy Projekt dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.5
„Design dla przedsiębiorców” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata
2014-2020.

Numer Projektu:
POIR.02.03.05-04-0034/19

Tytuł
Projektu:
„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa APLEX w oparciu o
wykorzystanie procesów wzorniczych w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa”

Opis
Projektu:
W ramach projektu zaplanowano uzyskanie doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowych projektów wzorniczych dla produktów z zakresu artykułów higienicznych dla dzieci, tj. wanienki do kąpieli oraz wielofunkcyjnego nocnika, którego części będą mogły pełnić funkcje nakładki na deskę sedesową oraz podestu.

Nowa grupa produktowa będzie dostosowana do potrzeb klientów oraz będzie uwzględniała zdiagnozowane trendy społeczne, branżowe i technologiczne. Oprócz oryginalnego designu, głównym czynnikiem wyróżniającym produkty na tle oferty konkurencji będzie wykorzystanie proekologicznych surowców w postaci kompozytów WPC (Wood-Plastic Composite), które wykorzystują jako wypełniacze w łókna celulozowebędące odpadem poprodukcyjnym m.in. w przemyśle papierniczym. W łókna celulozowezastępują standardowo wykorzystywane wypełniacze tj. kredę, ta lk czy włóknaszklane – surowce które nie podlegają procesom recyklingowym.

Planowany
czas trwania Projektu:
06.2019r. – 01.2022r.

Całkowita
wartość projektu
: 1.061.000,00zł

Wartość
dofinansowania (wkładu z EFRR):
501.850,00zł

 

 dofinansowania bgk

Tytuł: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania wyprasek hybrydowych szansą na komercjalizację prac badawczych przeprowadzonych przez spółką APLEX z Bydgoszczy”.

Opis projektu:

Celem opisywanego projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dzięki której firma APLEX wprowadzi na rynek detale z WPC pokryte powłoką nieelektrostatyczną, które przy obecnym stanie techniki nie są możliwe do efektywnego wytwarzania. Dzięki temu Wnioskodawca, należący do sektora MSP znacznie poprawi swoją konkurencyjność, nie tylko na rynku krajowym, ale także na rynku międzynarodowym, gdzie będzie trafiać znaczna część produkcji wytwarzanej z wykorzystaniem innowacyjnej technologii produkcyjnej.

Technologia wykonywania detali z tworzyw sztucznych z powłokami nieelestrostatycznymi może być wdrożona w układzie środków przewidzianym do zakupu przez inwestora, tj.:

1.Budowa hali produkcyjnej.

2.Infrastruktura IT.

3.Infrastruktura testowa.

4.Instalacja do obróbki powłoki nieelektrostatycznej.

5.Wtryskarki do tworzyw termoplastycznych.

6.System transportu suwnicowego

W wyniku realizacji projektu na rynek zostanie wprowadzony nowy produkt w postaci wyprasek hybrydowych z powłoką nieelektrostatyczną, czyli detali z tworzyw sztucznych wykonanych z WPC pokrytych materiałami nieelektrostatycznymi, pozwalającymi na poprawę estetyki produktu.

Z perspektywy przedsiębiorstwa oraz najbliższego otoczenia, uzyskane zostaną efekty w postaci:

1.Wzrost skali prowadzonej działalności.

2.Pozytywny wpływ na politykę równych szans.

3.Poszerzenie oferty firmy.

4.Obniżenie oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając powyższe czynniki należy zauważyć, realizacja projektu oznacza stworzenie innowacyjnego i konkurencyjnego zakładu produkcyjnego wykorzystującego samodzielnie opracowaną, światową innowacyjność technologiczną i działającego z poszanowanie szeroko interpretowanej zasady zrównoważonego rozwoju.

Podsumowując należy zauważyć, iż projekt inwestycyjny dotyczy wdrożenia nowej technologii, której użytkowanie przyczyni się do poszerzenia asortymentu produktowego spółki o detale w dniu dzisiejszym nietechnologiczne.

Całkowita wartość projektu: 13 196 000,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 12 000 000,00 PLN

Wartość dofinansowania (wkład z Funduszy Europejskich): 5 400 000,00 PLN

Tytuł: „Nowe zastosowanie WPC w przemyśle, kluczem do sukcesu spółki APLEX.”

POIR.03.02.01.04-0003/17

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek)

Przedmiotem Projektu było wdrożenie wyników prac B+R, które dotyczą wprowadzenia na rynek innowacji procesowej i produktowo-asortymentowej związane z poszerzeniem naszej oferty:

 1. o możliwość wytarzania form wtryskowe dedykowane do wytwarzania detali z kompozytu WPC (wypełniacz celulozowy) w oparciu o własny park maszynowy (MOŻNA PODLINKOWAĆ DO OFERTY)
 2. o możliwość produkcji na zamówienie detali z WPC, które wg naszych badań cechujących się (MOŻNA PODLINKOWAĆ DO OFERTY)in.:
 • Efektami proekologicznymi związanymi z ograniczeniem do 70% udziału wypełniaczy niebiodegradowalnych (talk/kreda/włókno szklane) i zamienienie ich biodegradowalnym wypełniaczem celulozowym;
 • Zmniejszenie o min. 10% masy wytworzonych detali poprzez zastosowanie do ich produkcji tworzywa WPC zamiast tworzywa z klasycznymi wypełniaczami (dla tworzywa WPC z 30% wypełniaczem celulozowym nasze badania wskazują nawet na ponad 28% zmniejszenie masy wytworzonego detalu).
 • Zwiększenie parametrów wytrzymałości detalu wykonanego z WPC mierzonej wg wskaźnika:
 • Udarności bez karbu wg Charpy (+23OC) przy zastosowaniu WPC (30% włókien C120) – do 17,5 kj/m2 względem 9,0 kj/m2*
 • Udarności bez karbu wg Charpy (+23OC) przy zastosowaniu WPC (10% włókien C120) – do 28,8 kj/m2 względem 9,0 kj/m2*
 • Modułu sprężystości przy rozciąganiu dzięki zastosowaniu WPC (30% włókien C120) – 2218,00 MPa względem 1350,00 MPa*
 • Modułu sprężystości przy rozciąganiu dzięki zastosowaniu WPC (10% włókien C120) – 1550,00 MPa względem 1350,00 MPa*

*jesteśmy w posiadaniu wyników badań w tym zakresie.

Nasze prace B+R były ukierunkowane przede wszystkim na:

 • Znaczące zwiększenie efektywności;
 • Zbudowanie silnej pozycji rynkowej i przewag nad konkurentami;
 • Kreowanie trendów w branży;
 • Zminimalizowanie kosztów środowiskowych;
 • Ograniczeniu użytkowania kosztownych środowiskowo surowców, takich jak: włókno szklane, talk i kreda.

Rezultatem projektu jest komercjalizacja innowacyjnej technologii pozwalającej na nowe zastosowanie proekologicznego tworzywa WPC (Wood Plastic Composite). Zasadniczym celem projektu, jest przeprowadzenie inwestycji technologicznej, pozwalającej na prowadzenie produkcji detali z WPC dla przemysłów precyzyjnych, w tym dla motoryzacji.

Udało się osiągnąć zamierzony rezultat  poprzez:

 • Budowa hali produkcyjnej.
 • Zakup linii do wytwarzania form wtryskowych.
 • Zakup urządzeń wtryskowych.

Nowy ciąg technologiczny oparty jest o:

 • Cyfrowe modelowanie i walidację detalu;
 • Przygotowanie parku maszynowego, zgodnie ze zweryfikowanym projektem cyfrowym
  Wykonanie detalu o wyspecyfikowanych parametrach funkc.-użyt., zgodnie z zaakceptowanym projektem cyfrowym.

Efekty dla przedsiębiorstwa i bliskiego otoczenia:

 • Wprowadzenia na rynek wysokopożądanych detali z WPC oraz form wtryskowych pozwalających na ich produkcję;
 • Wdrożenia technologii produkcji gwarantujących uzyskanie wielozakresowej przewagi nad konkurencją;
 • Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w zakresie wytwarzania i funkcjonowania nowych produktów;
 • Stworzenie 8 stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwie;
 • Zwiększenie wartości sprzedaży, przy jednoczesnym uzyskaniu nadzwyczaj wysokich wartości wskaźników

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2017-2021r.

Całkowita wartość projektu: 24.028.717,36 PLN
Wydatki kwalifikowane: 20.000.000,00 PLN
Wartość dofinansowania (wkład z Funduszy Europejskich): 9.000.000,00 PLN

Tytuł: Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania porowatych wyprasek polimerowo-drzewnych”

 

POIR.03.02.02-00-2127/20

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne)

 

Cel Projektu: Wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnej technologii wytwarzania detali z tworzyw sztucznych, która jest wynikiem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych

 

Realizowany przez nas Projekt dotyczy wdrożenia innowacyjnej, autorskiej technologii wytwarzania porowatych wyprasek z WPC (Wood Plastic Components), pozwalającej na poszerzenie asortymentu Spółki o produkty wysokopożądane przez odbiorców, przede wszystkim z segmentu motoryzacji, ale również budownictwa oraz meblarstwa.

 

Innowacyjna technologia pozwoli na wytwarzanie porowatych detali, które na tle oferowanych i dostępnych obecnie na rynku detali litych, wyróżniają się homogennością, niższą gęstością (masą docelowego detalu), mniejszym oddziaływaniem na środowisko naturalne oraz zwiększoną izolacyjnością termiczną.

 

 

Planowanym do osiągnięcia rezultatem przedmiotowej inwestycji technologicznej jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji, dzięki której firma Aplex wprowadzi na rynek 1 nowy asortyment produktowy – porowate detale z WPC o następujących cech

 

1.       niższa masa wyrobu końcowego – w trakcie badań mających na celu weryfikację opracowanej technologii zbadano jak dwuskładnikowy układ porujący wpływa na masę otrzymywanych wyprasek. Szczególnie korzystne obniżenie masy wypraski przy zachowaniu jej wymiarów uzyskano w przypadku zastosowania układu o następującym udziale poszczególnych składników: 3% cytrynianu sodu, 3% sacharozy, 10% mączki drzewnej, 84% PP. Był to też układ który skutkował najwyższym stopniem porowatości materiału.

2.       zachowanie parametrów wytrzymałościowych na wymaganym poziomie – przeprowadzone badania potwierdziły iż otrzymanie struktury porowatej na skutek wprowadzenia do osnowy polimerowej związków porujących nie pogorszyło istotnie właściwości mechanicznych uzyskanych materiałów oraz spowodowało tylko nieznaczny spadek udarności (udarność malała wraz ze zwiększającą się ilością porów w materiale).

3.       obniżenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne – uzyskane dzięki kolejnemu (wcześniej poprzez wdrożenie WPC w procesie wtryskiwania – ograniczono stosowanie nieorganicznych związków nie biodegradowalnych takich jak kreda/talk) obniżeniu udziału granulatów tworzyw sztucznych poprzez wprowadzenie naturalnych związków porujących (cytrynian sodu oraz sacharoza).

4.       zwiększenie izolacyjności termicznej i akustycznej.

 

 

Wartość Projektu: 12.000.000zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 5.400.000zł

 

 

 

 

 Tytuł: „Stworzenie przez firmę APLEX Sp. z o.o. zaplecza badawczo-rozwojowego w celu zwiększenia innowacyjności firmy”

 

 

Opis projektu:

Przedmiotem opisywanego projektu jest budowa Centrum B+R oraz jego wyposażenie w niezbędną aparaturę badawczą, która będzie wykorzystywana w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w kierunku opracowania nowych, innowacyjnych produktów oraz procesów.

 

W nowopowstałym Centrum B+R planuje się m.in. prowadzenie prace badawczo – rozwojowe m.in. nad wysokonapełnionymi tworzywami polimerowo – drzewnymi, w zakresie dwóch innowacji produktowych i jednej procesowej, aby móc je wdrożyć do przedsiębiorstwa:

1. wyprasek technicznych z wysokonapełnionego kompozytu polimerowo-drzewnego dedykowanych dla przemysłu motoryzacyjnego, AGD i zabawkarskiego,

2. technicznych wyprasek spienionych z wysokonapełnionego kompozytu polimerowo-drzewnego dedykowanych dla przemysłu motoryzacyjnego, AGD,

3. procesu wytwarzania wyprasek w systemie dynamiczne zmienne temperatury gniazda formującego i spieniania (fizyczne, chemiczne).

 

Projekt otrzymał dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 1.2.1. „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”.

Całkowita wartość projektu: 5 443 365,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 4 425 500,00 PLN

Wartość dofinansowania (wkład z EFRR): 1 991 475,00 PLN

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 1/2017/321

„Szanowni Państwo!
W odpowiedzi na ogłoszone w Bazie Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 20.11.2017r. postępowanie ofertowe nr 1/2017/321 w terminie od 20.11.2017r. do 04.12.2017 r. wpłynęły 3 oferty spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca: INWESTOR Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Smoleńskiej 41.
Pozostałym Firmom dziękujemy za złożenie ofert oraz za zainteresowanie projektem.

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Aplex Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 4
85-453 Bydgoszcz, Poland

Tel: +48 52 3722149
Tel: +48 52 5851089
Tel: +48 52 3490697


NAPISZ DO NAS

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000123951   NIP: 9671146505   REGON: 093057476
Kapitał zakładowy w wysokości 2.368.000.00 PLN

Copyright © 2018 Aplex Sp. z o.o. – designed by kiwidesign.ne